Prof. Włodzimierz Bernacki O naprawę rzeczypospolitej

Włodzimierz Bernacki
politolog, Uniwersytet Jagielloński

Dziękuję za tak ogromny kredyt zaufania, jakim obdarzyliście mnie Państwo podczas ostatnich wyborów parlamentarnych. Chcę być z Państwem w stałym kontakcie, dlatego proszę śmiało pisać i dzwonić do moich biur poselskich, abym mógł podejmować interwencje.

Newsletter:

Dopisz się do newslettera

Projekt - obniżenie uposażenia posła i senatora

01 maja 2018

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych /RSP/ obradująca pod przewodnictwem posła Włodzimierza Bernackiego przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk nr 2460).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Marcin Horała (PiS).
Projekt zakłada obniżenie uposażenia posła i senatora o 20% zakładając, że wynagrodzenie parlamentarzysty będzie wynosiło 80% wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu.
Jednocześnie projekt zakłada, że na niezmienionym poziomie pozostaną środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju (dieta parlamentarna) i będą one wynosić 25% wynagrodzenia podsekretarza stanu.
Komisja przyjęła:
- poprawkę polegającą na uchyleniu ust. 3 w art. 42 ww. ustawy stanowiącego, iż poseł lub senator nie może pobierać jednocześnie diety parlamentarnej i diety z tytułu wykonywania funkcji radnego. Poseł lub senator wybiera dietę, którą będzie pobierał,
- poprawkę zakładającą, iż ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
Komisja przyjęła sprawozdanie.

Zobacz również